Зошто политика за слободен софтвер?

Проектот има за цел создавање на документ за Национална политика за слободен софтвер за централната и локалната власт, според примерот на е-Хрватска, со цел да се постигне поголема ефикасност во работата на државните органи, како и зголемена транспарентност и одговорност при јавните набавки на компјутерска опрема и софтвер.