Tuesday, December 20, 2011

Новини околу НПСС

Проектот за Национална политика за слободен софтвер (НПСС) е во фаза во која текстот е завршен и испратен од надлежното министерство.
Меѓутоа, крај на проектот би претставувало гласање на текстот како политика на ниво на Влада. Поради предвремените избори тоа беше одложено за после изборите, меѓутоа сѐ уште немаме информација дали има тој ќе се најде на дневен ред во владата.
 
Документот што е испратен до МИОА се наоѓа на: http://slobodensoftver.org.mk/node/212 
 
Предлог-текстот на политиката не е достапен на други јазици освен македонскиот. Доколку таа биде усвоена веројатно е да се очекува дека надлежните институции ќе направат преводи на потребните јазици.

Monday, May 30, 2011

НПСС на NSND Охрид 2011


Веројатно не е ни толку за чудење тоа што презентацијата за Националнита политика за слободен софтвер привлече влијание на NSND во Охрид. Хакерите се познати и по голем број на општествено ангажирани активности.

Игор Стаматовски на кратко ја презентираше содржината на македонската можна идна политика за слободен софтвер.


Коментарите што следеа потоа се фокусираа на две точки:

1. За потребата за активности што ќе ги поттикнат политичарите да го поддржат текстот на политиката пред да се случат изборите и

2. За потребата за генерално зголемена свесност за технологиите што се слободен софтвер и што се употребуваат.

Monday, April 4, 2011

Јавни настани за промоција на Националната политика за слободен софтвер

Во текот на месец март во Тетово, Штип, Скопје и Битола се одржаа јавни настани за промоција и дискусија по повод текстот на Националната политика за слободен софтвер. Целта на овие настани беше да се вклучи јавноста во процесот на финализирање на текстот на политиката пред таа да биде предадена на Министерството за информатичко општество и администрација. Ова воедно беше последната фаза од проектот за донесување на националната политика. Како носители на јавните средби беа вклучени преставници од „Слободен софтвер Македонија“, фондацијата „Метаморфозис“ и министерството.

Форматот на јавните настани беше замислен да опфати воведна презентација за потребите од донесување на оваа политика. Во таа смисла, беше истакнато дека оваа политика се носи за да се истакне добрата пракса во користење на слободен софтвер и да се укаже на погрешните примери и како тие да се намалат. Имплементацијата на проектот „Компјутер за секој ученик“ беше посочена како добар пример врз кој што треба да се гради идната политика но и да се препознаат слабостите со цел имплементација на подобри проекти во иднина. Се посочија сите препораки на политиката и се објасни нивната смисла. Бидејќи настаните се одвиваа во академските градови, посебен акцент се додаде и на врската помеѓу слободниот софтвер и образованието како и пазарот на труд. Воедно се подвлече и значењето на отворените стандарди, неутралноста и непристрасноста во работењето на јавната власт по однос на технолошките барања и комуникација со граѓаните.Јавниот настан во Тетово се одржа на 14.март во просториите на центарот за балканска соработка „Љоја“. На настанот беа присутни и медиумите а учество земаа повеќе граѓани пред се од академската заедница. Како главна тема на дискусијата по воведната презентација се наметна образованието и тоа во двата аспекта кои се третирани во политиката. Од аспект на „Компјутер за секој ученик“ се посочија тешкотиите на локалната имплементација. Меѓу другото беше наведен проблемот со локализацијата и преведувањето на албански јазик од каде се разви дискусијата за модалитетите со кои може да се обезбеди континуиран систем на одржлива локализација. Во таа смисла беше истакната потребата за посветување поголемо внимание на студентите и промоција на слободниот софтвер во тој контекст, бидејќи, како што беше истакнато, младите луѓе се помалку инертни на промена. Тоа овозможува да бидат отворени за прифаќање на нови технологии, но и пристап до технологијата во смисла на идејата за слободен софтвер.
Во Штип јавната дебата се одржа на 17.март во просториите на општинското собрание. На овој настан повторно имаше најмногу припадници на академската популација. Покрај гореспоменатите предизвици со кои се соочува воведувањето на слободниот софтвер како курикулум во образованието, се отвори дискусија по темата на непристрасност и транспарентност. Дел од учесниците искажаа сомнеж дека компаниите кои би изработувале софтвер за потребите на јавната власт би дозволиле увид во изворниот код или било какво право над него од страна на нарачателот. Тоа, во таа смисла, е еден од предизвиците на националната политика бидејќи треба да ги обедини заложбите за транспарентност, безбедност, отчетност и одржливост со состојбата на пазарот и политиките на компаниите. Слично на ова, се отвори и дискусија по повод препораката за непристрасност при барањата за вештини во процесот на огласување на работни места.Оваа тема исто така беше дискутирана и на јавната средба во Скопје на Институтот за информатика при ПМФ. На таа средба претставничката од МИОА ги истакна заложбите на министерството во непристрасна квалификација на државните службеници со европската „дозвола за компјутерски возачи“. Според неа, овој начин на обука за компјутерска писменост не е зависна од определена платформа и дозволува избор. На оваа средба се опфатија и темите околу јавните набавки и непристрасната политика кон платформи како и  учеството на слободниот софтвер во образованието. Беше истакнато дека е потребна работа кон неутралност во образовните програми по овие предмети со што нема да се преферира определена платформа и можноста за арбитрарност ќе се намали.

Јавниот настан во Битола се одржа на 22.март во просториите на Техничкиот факултет во Битола. Како и на претходните средби се дискутираше по различните точки од предлог политиката. Меѓутоа, тоа што најмногу ги интересираше учесниците беше спојот помеѓу слободниот софтвер во образованието и бизнисот. Во таа смисла се дискутираше околу вклучувањето на слободниот софтвер во образовниот процес (како заложба од политиката) и ефектот што тоа ќе го има врз поголемата подготвеност на студентите во смисла на знаење и вештини потребни за пазарот на трудот.Заклучокот од овие јавни настани е дека покрај заложбите кои можат да се најдат во самиот текст на политиката, потребно е и продолжување на јавната дебата по овие прашања како начин за постојано подобрување на работата на јавната власт, како и информираност на заинтересираната јавност по актуелните теми.

Friday, March 11, 2011

Циклус јавни расправи по повод текстот на НПСС

Во понеделник почнува циклус на јавни расправи по текстот на Националната политика за слободен софтвер (НПСС).

Националната политика за слободен софтвер претставува акт кој после јавна дискусија ќе биде предложен за усвојување од  Владата на Република Македонија. Оваа политика ќе уредува препораки за користење, набавка и поддршка на слободен софтвер и софтвер со отворен код тргнувајќи од претпоставката дека овој тип на софтвер е јавно добро.

Слободниот софтвер претставува оној тип на софтвер кој на корисниците им ги дава следниве слободи:
  1. слобода во начинот на употреба на софтверот;
  2. увид во тоа како софтверот е напишан;
  3. слобода во тоа самиот софтвер да се менува, прилагоди и подобри;
  4. слобода тие промени да се „вратат“ назад во заедницата.

Ваквиот софтвер им користи на различни целни групи. За студентите тој нуди увид во тоа како комплексен софтвер се програмира со што знаењето и вештините на огромен број стручњаци се пренесува кон помладите генерации. За бизнисите тој нуди зголемена конкурентност, бидејќи секој може да го редистрибуира и нуди како продукт. За власта тој нуди зголемена транспарентност и безбедност, бидејќи увидот во тоа како тој работи е отворен и достапен. Ова кумулативно се пренесува во заедничка општествена корист.

Јавните власти во Република Македонија веќе имаат искуство со имплементација и користење на слободен софтвер. Проектот „Компјутер за секој ученик“ скоро целосно работи со слободен софтвер и е една од поголемите имплементации во регионот и светот.

Циклусот настани се состои од јавни расправи во:

  1. Тетово -- простории на центарот за балканска соработка Љоја 14.март.2011 во 13ч
  2. Штип -- општинската сала 17.март.2011 во 14ч
  3. Скопје -- Институт за информатика при ПМФ 21.март.2011 во 13ч
  4. Битола -- Технички факултет 22.март.2011 во 11ч

Јавните настани се пред се наменети за три целни групи: академската заедница, бизнис секторот, граѓанските организации и претставници на локалната власт. Секако, на јавните настани може да дојде било кој заинтересиран граѓанин. На самиот настан, претставници на работната група ќе ја презентираат НПСС после што ќе се отвори дебата на која учесниците ќе можат да ги дадат своите сугестии. Настанот е предвиден да трае 2 часа.

Wednesday, December 1, 2010

Презентација на политиката на конференцијата Е-општество 2010

Презентација Е-општество 2010

Tuesday, November 30, 2010

Презентација на политиката на конференцијата Е-општество 2010

Утре на Е-општество.мк 2010 ќе има презентација за политиката за слободен софтвер.

Истовремено на веќе познатата страница се наоѓа најновата и веројатно последна ревизија на текстот за политиката.

Wednesday, October 20, 2010

Најнова ревизија на тексот за Националнта политика за слободен софтвер

Најновата ревизија на политика за слободен софтвер е објавена на страницата на овој блог.

Уште еднаш ја повикуваме интернет јавноста да даде свои коментари и забелешки.

Можете да го користите овој запис за оставање коментари или листата и форумот што се назначени во десната колона на блогот.